Vandentiekio nuotėkų tinklai, Dujotiekio tinklai,Inžinerinių tinklų projektavimas

Asmens duomenų apsauga

PRANEŠIMAS

DĖL ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO

UAB Dobi (toliau – Įmonė) tvarkant Jūsų asmens duomenis vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos parlamento ir tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais.

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS – UAB Dobi, įmonės kodas 140874695, adresas Liepų g. 48 D, LT-92107 Klaipėda, tel. 8 46 411958, el. p.dobi@dobi.lt.

JŪSŲ TVARKOMI ASMENS DUOMENYS: vardas, pavardė, parašas, gimimo data, asmens kodas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas, informacija, kuri pateikta nekilnojamojo turto registro centrinių duomenų banko išrašose, įgaliojimuose, sutikimuose, sutartyse ar kituose dokumentuose, kuriuos Įmonė įpareigota tvarkyti pagal normatyvinius statybos techninius dokumentus.

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS IR TVARKYMO TEISĖTUMAS. Asmens duomenys tvarkomi tik statybos projekto rengimo tikslu. Teisėtai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais. Siekiant sudaryti ir įvykdyti sutartį tarp Įmonės ir duomenų subjekto (Jūsų).

GALIMI JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI. Projekto užsakovas, statytojas. Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema – Infostatyba, valstybinė informacinė sistema – geoportal.lt. Savivaldos ir kitos valstybinės institucijos, bendrovės ar kiti teisiniai subjektai, kuriems duomenys teikiami, siekiant gauti projektui reikalingus derinimus, pritarimus, sąlygas, ekspertizes, leidimus. Taip pat asmens duomenys gali būti teikiami duomenų gavėjams kurie nėra susiję su statybos projekto parengimu, tačiau kai pagal įstatymus, teismo sprendimus ir kitus teisės aktus Įmonė yra įpareigota pateikti asmens duomenis. Asmens duomenys duomenų gavėjams, esantiems Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse, teikiami tomis pačiomis sąlygomis ir tvarka, kaip ir duomenų gavėjams, esantiems Lietuvos Respublikoje. Jūsų asmens duomenys už ES ribų perduodami nebus. Teikiant asmens duomenis į trečiąją valstybę, būtina gauti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimą.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO FORMA IR LAIKOTARPIS. Asmens duomenys tvarkomi ir saugomi popierinėje ir skaitmeninėje laikmenoje, vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, nurodytais terminais ir kitais teisės aktais.

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIS: tiesiogiai iš duomenų subjektų (Jūsų), teisėtai, iš kitų duomenų valdytojų.

JUS TURITE TEISĘ, prašyti, kad įmonė leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenu tvarkymu, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. Pagrindžiant teisėta priežastimi, nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, ar reikalauti, kad įmonė ištrintų Jūsų pateiktus asmens duomenis, ar apribotų duomenų tvarkymą, ar pareikalauti nustoti tvarkyti Jūsų asmens duomenis, turite teisę į duomenų perkeliamumą.

Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra būtinas Įmonei, siekiant įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, taip pat vykdyti pareigas, nustatytas teisės aktuose.

KUR JUMS KREIPTIS DĖL TEISIŲ PAŽEIDIMO? Dėl neteisėto Jūsų asmens duomenų tvarkymo galite kreiptis su skundu į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Juozapavičiaus g. 6, LT 09310 Vilnius, tel. (85) 2711445, faks. (85) 3619494, tinklapio adresas www.ada.lt.

Dėl su Jūsų teisėmis dėl asmens duomenų susijusiu prašymu, tik patvirtinus savo tapatybę, galite kreiptis tiesiogiai į UAB „Dobi“, taip pat  elektroniniu paštu dobi@dobi.lt. Į Jūsų prašymą bus atsakyta ne vėliau kap per vieną mėnesį.

UAB „DOBI“ NAUDOJA JŪSŲ ASMENS DUOMENIS TIK TEISĖTAI, TIK NURODYTU TIKSLU, TIK TIEK, KIEK TAI YRA BŪTINA IR NEATSKLEIDŽIA JŲ TRETIESIEMS ASMENIMS, IŠSKYRUS ATVEJUS, JEIGU TAI NUMATYTA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUOSE IR KITUOSE TEISĖS AKTUOSE.

 

Klaipėda. 2010
Paupio gyvenamojo rajono tarp Obelų ir Bičiulių gatvių vandentiekio ir nuotekų...
Plačiau...
Gargždai. 2009
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Gargžduose Projekto...
Plačiau...
Klaipėda. 2008
Komercinis centras „Banginis“ Klaipėdoje, Šilutės pl. 35 Projekto paruošimo metai...
Plačiau...
Klaipėda. 2008
Gyvenamų namų kompleksas „Žaliasis slėnis“ Projekto paruošimo metai -...
Plačiau...
Tauragė. 2008
Tauragės miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra ir rekonstrukcija. Projekto...
Plačiau...
Klaipėda. 2008
Gyvenamųjų ir visuomeninių namų kvartalas Klaipėdoje prie Jūrininkų g. ir Šilutės...
Plačiau...
Klaipėda. 2008
Gyvenamųjų ir visuomeninių namų kvartalas Klaipėdoje tarp Bangų, Gluosnių ir...
Plačiau...
Klaipėda. 2007
Gyvenamas namas Klaipėdoje, Minijos 11. Projekto paruošimo metai - 2007.Statytojas -...
Plačiau...
Klaipėda. 2007
Viešbučio „Klaipėda“ 20 aukštų administracinis pastatas „K“ ir gyvenamas namas...
Plačiau...
Plungė. 2007
Plungės nuotekų siurblinės rekonstrukcija. Projekto paruošimo metai -...
Plačiau...
Klaipėda. 2007
Lietaus nuotekų tinklų statyba ir rekonstrukcija Klaipėdoje. Baseinas Nr. 20....
Plačiau...
Klaipėda. 2006
Gyvenamų namų kvartalo „Ringelis“ Tauralaukio 30, Klaipėdoje inžineriniai tinklai....
Plačiau...
Klaipėda. 2005
Klaipėdos Paupio gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų tinklai. Projekto paruošimo...
Plačiau...